Referat fra generalforsamling på Pilegården tirsdag den 23. januar 2007 i CC KRANK

 

Generalforsamlingen startes med dagens ret: Frikadeller og stuvet hvidkål med kartofler. Hertil serveres en kold stor fadøl af mærket Royal Classic.

 

Pkt. 1. Valg af ordstyrer og referent

Mogens blev valgt som ordstyrer og Kenneth som referent.

Mødet er lovligt indkaldt og generalforsamlingen er fuldt beslutningsdygtige (fremmøde 100 %).

 

Pkt. 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle er tilfredse med de roller de blev tildelt ved den stiftende generalforsamling. Der er intet behov for ”ministerrokader i den siddende regering”. Til gengæld er der lidt snak frem og tilbage om øgenavne, idet kassereren står uden indarbejdet øgenavn. Periodevis er han benævnt Mountainbiker, men der udtrykkes behov for en mere passende betegnelse. Der er flere navne i spil, bl.a. Skibby (endnu et dopingnavn fra cykelsporten), Brian Holm, Peter Pedal (et abenavn var måske passende) m.fl. Det besluttes at lukke snakken, da der er enighed om, at et øgenavn bør opstå spontant.

 

Pkt.3. Årsregnskab 2006

Regnskab for 2006 uddeles og kassereren gør rede for regnskabet. Der er i alt indbetalt 1.720 kr. i deposita + kontingenter. Der har kun været udgifter for 108 kr. til startomkostninger til oprettelse af klubbens nyeste hjemmeside. Det betyder at kassebeholdningen p.t. er på 1.612 kr. Kassereren oplyser at kassebeholdningen ligger trygt i kassererens bankboks. Webmasteren har her behov for, at meddele at Kortklubbens regnskab forefindes i hans bankboks (ja – så er det da sat på plads). Samtidig oplyser webmasteren, at hjemmesiden fremover koster 50 kr. om året, hvilket alle mener, er meget rimeligt. Kassereren foreslår, at der indbetales kontingent kvartalsvis forud. Forslaget besluttes enstemmigt. Eller ingen kommentarer til regnskabet, bortset fra en perfid bemærkning om, at selve regnskabsbladet er lavet efter PMN-principet. Regnskabet godkendes.

 

Pkt. 4. Ordet er frit

Kenneth udtrykker dårlig samvittighed over, at der ikke er lavet klubtrøjer endnu. Har ønsket et bedre logo, og foreslår at der på ærmerne og evt. på ryggen af trøjerne skal stå CCKRANK i hvid skrift med azurblå baggrund eller evt. i FC Barcelonas klubfarver, hvis man kan få cykeltrøjer i den kulør.

Forslag til nyt logo rundsendes når det er konstrueret. Kenneth vil bestræbe sig på, at trøjerne er klar når cykelsæsonen starter.

Mogens indskyder her en anbefaling for cykelhjelme, og får fuld godkendelse fra samtlige medlemmer til selv at bære cykelhjelm. Der er ikke stemning for, at alle bærer cykelhjelm.

Peter har ikke rigtig nogen kommentarer, men får alligevel ytret ønske om en ny letvægtscykel (bare han så ikke køber den for kassebeholdningen).

Jørgen udtaler, at det har været et godt cykelår får klubben, med mange vellykkede og gode ture. Jørgen ønsker sæsonen udvidet til 1.marts – 31.oktober. Det betyder 18 ture på én sæson. Har også overvejet, om der skulle arrangeres cykelture hver uge i stedet for hver anden uge – som nu.

Mogens er enig i, at det har været en rigtig god sæson. Mener vi skal gøre mere ud af, at invitere gæster, da det jo er sjovere, jo flere der er med på turene (måske kan vi forvente gæster fra Malibu Beach?).


 

Pkt. 5. Gennemgang af klubbens regelsæt

Det besluttes, at der skal udfærdiges et officielt klubreglement, som skal lægges på hjemmesiden. Kenneth påtager sig opgaven, at udfærdige et reglement, som skal godkendes af medlemmerne ved næste samling. Nuværende regler gennemgås. Alle regler her bevares, bortset fra gæsteprisen, som sløjfes fra d.d. Et forslag om pensionistrabat nedstemmes, idet klubbens eneste pensionist (som forslaget naturligvis kommer fra) absolut ikke er ubemidlet.

Der er enighed om, at transportudgifter ikke skal gå over regnskabet, men at der skal tænkes i en transportfond, som udelukkende benyttes til betaling for transportudgifter, dog kun gyldig rejsehjemmel. Klubbens regnskab omfatter kun ”interne” udgifter og indtægter.

 

Pkt. 6. Planlægning af Tourkalender 2007 

Formand Jørgen - som har holdt lav profil det meste af generalforsamlingen – overtager nu talerstolen, og fremkommer nu med markante forslag til ændringer til tourkalenderen i forhold til sidste år. Sæsonudvidelsen, som er nævnt under pkt. 4 besluttes. Cykelture hver uge – også  nævnt under pkt. 4 – nedstemmes. Til gengæld kommer formanden igennem med en forslag om, at klubben afskaffer aflysninger og at planlagte ture udsættes til ugen efter, uanset om der er ny tur i den efterfølgende uge. Det gælder både for weekendture og hverdagsture. Der arrangeres udelukkende hverdagsture i perioden fra 1.maj til 31. august.

Følgende tourforslag fremkommer:

 

-Og her forlader kassereren generalforsamlingen i utide-

 

 

Pkt. 7. Eventuelt

Det var ingen emner til  punktet.

 

Ordstyreren afslutter med en tak for god ro og orden.

 

         Til forsiden                                                                                                                                                                                             Til Mødereferater