Referat fra CCKRANK’s generalforsamling onsdag den 23. januar 2008 kl. 17.30 på Pilegården 

 

Alle medlemmer møder rettidigt, undtagen Ove Eglund som er headhuntet i en unavngiven drikkeklub, med henblik på optagelse i CCKRANK.

Det viser sig, at formanden havde inviteret Ove til generalforsamling på Brønshøjvej 10 i stedet for nr. 17. Det udløser en bøde til formanden - den første i enighed vedtagne bøde i klubbens historie.

Generalforsamlingen startes med dagens ret: Forloren hare med tilbehør. Hertil serveres en kold stor fadøl af mærket Carlsberg Ale.

 

Pkt. 1. Valg af ordstyrer og referent

Mogens blev valgt som ordstyrer og Kenneth som referent.

Mødet er lovligt indkaldt og generalforsamlingen er fuldt beslutningsdygtige (fremmøde 125 %).

 

Pkt. 1.1. Nyt medlem (Punkt 1.1 er tilføjet, da det manglede i dagsordenen)

Ove Eglund, som præsenteres af formanden, søger - efter anmodning - om optagelse som medlem i CCKRANK. En enig bestyrelse godkender Ove som nyt medlem, og det er nu bestyrelsens opgave at lægge hjernerne i blød med henblik på en officiel optagelsesceremoni på sæsonens første cykeltur.

 

Pkt. 2. Formandens beretning

Formanden beretter om årets gang i CCKRANK. En sæson 2007 præget af den regnfulde sommer, men på trods af det har vi alligevel fået gennemført mange rigtig gode ture og arrangementer i vores del af landet. Formanden genopfrisker minder fra turene og vi mindes bl.a. cykelture med besøg på Sporvejsmuseet, Sverigesbåden med Kronborg om styrbord samt den årlige tur på Bakken – i år med træning af lattermusklerne ved besøg i Cirkusrevyen. I år har klubben også stiftet nye venskaber ved hyggelige besøg hos Torben i Ølsemagle, Jørgen og kær’sten og sidst men ikke mindst hos biavleren og hans kone i det idylliske Søsum.

Formanden håber på en god og vellykket sæson 2008.

 

Pkt.3. Årsregnskab 2007

Regnskab for 2007 gennemgås af kassereren. Der er pr. 31.12.2007 en kassebeholdning på 3.013 kr.

Regnskabet godkendes med følgende forbehold:

Webmasteren oplyser, at der har været en ekstraudgift på 45 kr. til DK-Hostmaster for ”leje” af domæne. Næstformanden oplyser, at ”TrøjeTrykSagen”, som har stået på i længere tid, formentligt er løst, idet Poul Holm Sport har givet efter og accepteret at klubben ikke ville betale for trøjerne, da de var erhvervet under falske forudsætninger.  PH Sport havde ved forespørgsel fortalt, at trøjerne var normale størrelser. Trøjerne viste sig imidlertid at være i ”Tight Fit”, hvilket ikke lige er det snit som passer klubbens ærede medlemmer. Næstformanden har således kun haft udgifter til køb af/tryk på 10 caps (kasketter) – i alt 616 kr.

Førnævnte mellemværender klares efterfølgende mellem de involverede parter.

Kassereren foreslår – som han gjorde på sidste års generalforsamling, at der indbetales kontingent kvartalsvis forud. Forslaget besluttes enstemmigt – dog er det naturligvis tilladt, at betale hele året kontingent på én gang i starten af året.

 

Pkt. 4. Valg af klubbens bestyrelse

Alle er fortsat tilfredse med de roller de blev tildelt ved den stiftende generalforsamling den 25. januar 2006 og genvælges hermed.  Vores nyerhvervede medlem Ove vælges som intern revisor. Webmasteren efterlyser et billede af vores nye medlem til hjemmesiden.

 

Pkt. 5. Forslag/ændringer til klubbens vedtægter

Det viser sig, at der generelt er behov for revidering af klubbens vedtægter bl.a. med en præcisering af, at indmeldelsesgebyret på 100 kr. kan betragtes som et depositum, som tilbagebetales ved udmeldelse hvorimod det løbende kontingent på 30 kr. månedligt, er tabt ved udmeldelse.

Der er også behov for ændringer i forhold til optagelse af et nyt medlem.

Der er indkommet forslag om ændring af kvartalsmøder til halvårlige møder. Dette forslag imødekommes, og skal herefter indarbejdes i klubben vedtægter.

Kontingent og indmeldelsesgebyr fastholdes og bødekassen fastholdes.

 

Pkt. 6. Løbskalender for 2008

Formanden præsenterer forslag til tourkalender for 2008. Der er flere weekend toure end der plejer, i håbet om at næstformanden kan deltage ekstraordinært. Vores nye medlem har et ønske om, at det er lørdagsarrangementer, da han spiller badminton om søndagen. Formanden vil så vidt muligt imødekomme ønsket.

Følgende arrangementer er ”Traditionsture” i 2008: Skovlyst, Furesøen, Bakketouren, julefrokost i Hansens Familiehave

 

Pkt. 7. Forslag til ture i 2008

Følgende Toure kræver ”ekstranumre” i 2008:

 Torbens Ølhave, Søren Web, Søsum Biavl (med biveje), Amagertouren, Mølleåen og evt.  Taxaquickbossen Jørgen og Kær’ste.

Forslag til nye Toure:

Tour de Hven, Kastellet m.v., Tour de Faxe (hovedaktionær Lorentzen undersøger evt. mulighed for rundvisning på Faxe Bryggeri A/S)

 

Pkt. 8. Andre kulturelle arrangementer:

 

…..og her nævner Mogens pludselig ”TENNISKAMPEN”, som der har været talt om i Københavns kommune i 11 år. Luften står et øjeblik stille i Pilegårdens ellers så hyggelige café, idet

det så længe ventede arrangement aldrig er blevet til noget hidtil. Arrangementet imødeses med stor spænding.

 

Pkt. 9. Nye trøjer med tryk

Næstformanden foreslår, at vi først køber trøjer når vi har afprøvet modellen. Forslaget går ud på, at vi mødes en eftermiddag eksempelvis på Vanløse Cykelcenter, hvor trøjer prøves inden de købes. Herefter sørger næstformanden for tryk på trøjerne. Dem der har lyst, kan købe andet udstyr, som passer til trøjerne. Det aftales, at vi forsøger at finde en eftermiddag inden påske.

 

Pkt. 10. Indkomne forslag

Da der ikke var indkommet nogle forslag, blev punktet ikke behandlet.  

 

Pkt. 11. Eventuelt

Næstformanden oplyser, at han har aftalt en fotosession hos ProPhoto i Brønshøj bl.a. m.h.p. professionel billeddækning på vores hjemmeside.

Denne fotosession finder først sted efter vi har fået lavet trøjer.

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden, med en god kop kaffe flertallet og øl til kassereren.

 

Til Forsiden                                                                                                                                        Til Mødereferater