Referat fra CCKranks generalforsamling onsdag den 21. januar 2015

Tid: Kl. 18:00

Sted: London Pub, Godthåbsvej 4,  Frederiksberg 

Deltagere:

Mogens L. (Webmaster og 1.fotograf)
Jørgen J. (Formand)
Henrik A. (Soigneur og hyggeonkel)

Per B. J. (kasserer og backupfotograf)
Kenneth I. (Næstformand)


 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af bestyrelse
  3. Formandens beretning
  4. Klubbens økonomi
  5. Tourkalender 2015
  6. Kulturelle arrangementer i 2015
  7. Eventuelt


Ad 1) Valg af dirigent

Mogens vælges traditionen tro som dirigent. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt samt at der ikke er indkommet forslag til generalforsamlingen. Klubbens medlemmer er mødt talstærkt frem og dirigenten skyder årets generalforsamling i gang  ved at gå direkte videre til punkt 2.

 Ad 2) Valg af bestyrelse

Det konstateres at alle medlemmer af foreningen er medlemmer af bestyrelsen, med hver deres vigtige roller. Alle er indstillede på at fortsætte som sådan, og der er ingen indsigelser mod at fortsætte med samme bestyrelse som hidtil, selvom alle i princippet er på valg. Hele bestyrelsen genvælges således - uden kampvalg. Dirigenten lader en lille snak om optagelse af medlemmer snige sig ind under drøftelserne om valg af bestyrelse, og det væsentligste som kunne konkluderes ud fra denne lille snak var, at kvinder kun kan optages hvis de ser godt ud.

ad 3) Formandens beretning

Formanden påbegynder sin beretning med at skue tilbage på det forgangne år.

Det er formandens opfattelse at det har været en succesrig sæson, men at den ikke blev på niveau med sæsonen 2013 hvad angår antallet af cykelture. Klubben var også ramt af dårligt vejr, og desværre blev Tour de Gavnø ikke en realitet i 2014.  Formanden vil især fremhæve 2 cykelture i sæsonen:

1.       Tour de Kalundborg med besøg i vinmarker, hos Mogens papforældre og så var det iøvrigt rigtig dejligt vejr.

2.       Tour de Hornbeer med ølsmagning af fantastisk humle, konekunst og endnu engang godt vejr.

3.       Tour de Furesø med spisning på en prima italiensk restaurant.

Det var så 3 cykelture, selvom formanden startede med at proklamere, at han ville fremhæve 2.

Sæsonen 2014 har alt i alt være en god sæson og endnu et godt cykelår for CCKrank.

Formanden fortsætter sin beretning med at skue fremad og kan oplyse, at 2016 bliver et jubilæumsår, da klubben fylder 10 år. Det giver anledning til, at formanden giver medlemmerne en opgave.

Opgaven går helt enkelt ud på, at hver især skal gå tilbage i hukommelsen og arkiverne (findes på nettet) og fremfinde de 3 bedste ture fra hvert år i perioden 2006 til og med 2015 - prioriteret fra 1 til 3. Medlemmer som ikke har været med fra starten, behøver ikke at vælge ture fra årene før deres indmelding i klubben.

Input skal indleveres i mail til formanden umiddelbart efter den sidste cykeltur er kørt i 2015.

Det er herefter formandens hensigt, at planlægge tourplanen i 2016 efter de bedste ture, som medlemmerne har valgt.

 

Ad 4) Klubbens økonomi

Kassereren overlades ordet. Kassereren kan fremvise et kontoudskrift fra klubbens bankkonti, som således skal udgøre klubbens regnskab. Til forskel fra sidste år, har kassereren printet et meget farverigt og kreativt kontoudskrift i flere eksemplarer (fremlå sidste år elektronisk).

Kassereren kan orientere om et større underskud, som skyldes manglende indbetalinger af kontingent. Kassereren rykker derfor for indbetaling af kontingent fra Mogens L. Henrik og Kenneth. Webmasters udgift på 45 kr. til hjemmesiden er modregnet.

Det oplyses at de manglende indbetalinger har resulteret i et rentetab på 1,03 kr.

Resolut smider Henrik en krone (forhåbentlig var den  ægte) på bordet, for at rette op på dette uheldige rentetab. Klubben står således tilbage med et rentetab på 0,03 kr. som forsættes i regnskabet.

Kassereren oplyser, at der altid kan indbetales til følgende konto: Nordea Reg.nr. 2101 kto 6888 380 491 og der er også mulighed for at indbetale med Mobile Pay.

Formanden foreslår at sløseri med indbetaling af kontingent bør straffes evt. med et bødeforlæg på 50 kr. såfremt der ikke er indbetalt kontingent for året senest den 31.december.

Mogens L. følger op med et forslag om nedgradering af medlemmer som sløser med betaling til B-medlem og i værste konsekvens udmelding (....han kunne også have foreslået stening, som anvendes andre steder i verden).

Henrik foreslår indførelse af en rykkerprocedure.

Alle ovenstående forslag falder. Kassereren afslutter diskussionerne med oplysning om, at han gerne  fremsender alle medlemmer en erindringsskrivelse, med angivelse af kontonummer der kan indbetales til eller telefonnummer i tilfælde af at der vælges at anvende Mobile Pay.

Kassereren opfordrer til, at kontingentet hæves med tanke på at der skal oparbejdes en formue, til anvendelse når klubbens 10 års jubilæum skal fejres til næste år. Desværre drukner kassererens opfordring i generel uro, da bl.a. dirigenten himself her har svært ved at holde talerækken.

Klubbens beholdning er p.t. på 2.057,23 kr.

Formanden opfordrer til ros af kassereren og hans arbejde, og alle medlemmer bidrager.

Regnskabet godkendes.


ad 5) Tourkalender 2015

Formanden udleverer årets tourkalender. Af tourplanen fremgår 16 cykelture, men allerede ved udleveringen oplyser formanden, at der skal tilføjes endnu en tur: Tournedos de Ringsted.

Kun de 3 første ture er fastlagte med datoer. Formanden sætter datoer på cykelture i perioden maj - juni inden første cykeltur går af stabelen. Datoer for efterfølgende cykelture oplyses efter sommerferien. Det drøftes om vi skal omlægge hverdagsture fra onsdage til tirsdage eller torsdage, men det besluttes at fastholde onsdage, som tourdage dog med mulighed for at ændre til tirsdage eller torsdage, hvis det passer ind.

Weekend cykelture vil fremover ligge på 25 - 30 km.

Hverdagsture vil fremover ligge på 20 - 25 km.

Tourplanen indeholder en blanding af gammelkendte ture, men også nyheder - eksempelvis Tour de Halsnæs med bryggeribesøg på Hundested Havn.

Det kan overvejes at lave Tour de Odsherred til en 2 dages tur med overnatning, men det kunne også være et tiltag som vi venter med til jubilæumsåret i 2016.

Tourplanen lægges på klubbens hjemmeside snarest muligt.

 

Ad 6: Kulturelle arrangementer i 2015

Per kan oplyse, at hans brors tilbud om sejlads på fjorden, stadig er åbent. Det vil være med afsejling fra Jyllinge eller evt. Frederiksværk. Sejladsen afhænger selvfølgelig af vejr og vind. Per taler med kaptajnen.

Det besluttes, at førstkommende arrangement i marts bliver i Roskilde (kassererens hjemmebane) med besøg i kassematterne under Laurenti Kirke og evt. besøg i Roskilde Domkirke.

Til efteråret kan det overvejes, at besøge ZOO - primært p.g.a. Det Arktiske Hus eller et visit til Malmö eller nærmere bestemt Malmö Bryghus på slottet i Malmö.


Ad 7: Eventuelt
.

Referenten henstiller til at der under dette punkt holdes en god tone.

Det resulterer i fuldstændig stilhed.

Referenten bryder selv tavsheden, med proklamation om at han søger om optagelse at nyt medlem til klubben. Pågældende er Mogens papsøn (er det ikke nepotisme?). 

Det besluttes at pågældende inviteres til en prøvetur på førstkommende cykeltur, eller gerne en af de andre hvis det passer ham bedre.

Dirigenten afslutter mødet med tak fordi generalforsamlingen foregik med god ro og orden (trods alt).

 

/Januar 2015 - Kenneth

 

Til Forsiden                                                                                                    Til Møder