CC Krank’s vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. januar 2006, med

 ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 23. januar 2007 samt ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 28. januar 2009.

§ 1 Navn
Cykelklubbens navn er CC Krank, med juridisk hjemsted i Københavns Kommune.
CC Krank er en uafhængig klub. Klubben har et indmeldelsesgebyr på 100 kr. og klubbens kontingent er fastsat til 30 kr. månedligt.

Formål
CC Krank’s formål er følgende:

·        at gennemføre cykelture og diverse andre kulturelle arrangementer

·        at samle cykelinteresserede på alle niveauer, uanset alder, køn og race

·        at styrke medlemmernes sammenhold såvel sportsligt som socialt

·        at bidrage med såvel naturoplevelser som kulturelle oplevelser

 

I klubben kan optages enhver, der vil indordne sig klubbens vedtægter og som har interessefællesskab med majoriteten af medlemmerne.
 
Der afholdes én ordinær generalforsamling en gang om året, så vidt muligt i januar måned. Der kan i særlige tilfælde, eller efter behov indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger i årets løb.

 

Generalforsamlinger afholdes – så vidt muligt – på adressen: Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj.

Vedtægtsændringer for CC Krank kræver 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmers ja stemmer.


Generalforsamlingen afholdes med følgende obligatoriske punkter på dagsordenen:

·        Valg af dirigent

·        Formandens beretning

·        Afdelingens økonomi

·        Indkomne forslag

·        Valg af afdelingsbestyrelse (kun på ordinær generalforsamling)

·        Eventuelt

 

Cykelklubbens bestyrelse udgøres p.t. af 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med valg af formand, næstformand, kasserer, webmaster samt revisor. Alle valg gælder for 1 år.

 

Formanden er hovedansvarlig for tilrettelæggelse af klubbens løbskalender og indkaldelse til generalforsamlinger.

 

Formanden udarbejder forud for hver generalforsamling en dagsorden, som sendes elektronisk til alle medlemmer.

Efter mødet udarbejder næstformanden et beslutningsreferat, som bekendtgøres på klubbens hjemmeside www.cckrank.dk


Det er webmasterens opgave, at offentliggøre alle klubbens aktiviteter på klubbens hjemmeside www.cckrank.dk samt at vedligeholde hjemmesiden.

 

Klubbens kasserer varetager klubbens økonomiske interesser, og er ansvarlig for at klubbens økonomi til en hver tid kan betegnes som sund. Ligeledes er det kassererens ansvar at der foreligger dokumentation for samtlige udgifter og indtægter samt at regnskabet føres i Excel-regneark.

 

Klubbens regnskab skal sendes til revision hos klubbens revisor efter regnskabsårets afslutning, således at der ved den årlige generalforsamling kan fremvises et revisionspåtegnet regnskab.

 

Udover generalforsamlinger er der løbende arrangementer, primært cykelture i højsæsonen.

 

På cykelturene er gæster meget velkomne og de deltager gratis. Efter ca. 2 ture bør klubbens medlemmer imidlertid opfordre gæsten til almindeligt medlemskab.

 

Aflysninger af arrangementer sker, hvis der møder færre op en 3 ryttere, hvoraf de 2 skal være medlemmer.

 

Digitalkamera/videokamera medbringes til samtlige arrangementer efter en aftalt turnus.

 

Med hensyn til befordringsudgifter, skal medlemmerne så vidt muligt selv sørge for at medbringe almindelige klippekort eller lignende. Anskaffelse af klippekort til større ture, eksempelvis klippekort til alle zoner, skal indarbejdes i planlægningen.

 

Klubben har en bødekasse. Bøder udløses, hvis et medlem ved sin optræden er årsag til sjove, tossede eller i værste fald groteske episoder. Mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer skal være enige om, at udskrive en bøde. Afgiften er fastsat til 5 kr. pr. episode.

 

Følgende arrangementer er fastsat som årlige traditioner:

·        Besøg på Bryggeri Skovlyst (sommerarrangement)

·        Besøg på Bakken

·        Julefrokost i Hansens Gamle Familiehave på Pile Allé

 

Årets Kranker vælges hvert år på generalforsamlingen ved hemmelig afstemning.

Forinden skal der foreligge en nominering. Alle medlemmer har ret til at nominere, og alle nomineringer skal være formanden i hænde senest 14 dage før den årlige generalforsamling.  

 

Revideret af næstformanden den 18. marts 2009

 

Til Forsiden                                                                                              Til Info