CC Krank’s vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. januar 2006.

·        Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 23. januar 2007

·        Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 28. januar 2009

·        Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 29. januar 2014

·        Ændringer vedtaget på generalforsamlingen februar 2017

·        Ændringer vedtaget på generalforsamlingen februar 2018

·        Ændringer vedtaget på generalforsamlingen februar 2019

·        Ændringer vedtaget på generalforsamlingen februar 2020

 

 

§ 1 Navn
Cykelklubbens navn er CC Krank, med juridisk hjemsted i Københavns Kommune.
CC Krank er en uafhængig klub.

Klubbens kontingent fastsættes årligt på generalforsamlingen og indbetales umiddelbart efter generalforsamlingen til en konto udmeldt af klubbens kasserer.

 

CC Krank’s formål er følgende:

·        at gennemføre cykelture og diverse andre kulturelle arrangementer

·        at samle cykelinteresserede på alle niveauer

·        at styrke medlemmernes sammenhold såvel sportsligt som socialt

·        at bidrage med såvel naturoplevelser som kulturelle oplevelser

 

I klubben kan optages enhver, der vil indordne sig klubbens vedtægter og som har interessefællesskab med majoriteten af medlemmerne.
 
Der afholdes én ordinær generalforsamling en gang om året, så vidt muligt i
1. kvartal. Der kan i særlige tilfælde, eller efter behov indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger i årets løb.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 3 uger før den finder sted, og forslag skal indsendes senest 14 dage inden den finder sted.

 

Vedtægtsændringer for CC Krank kræver 3/5 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmers ja stemmer. Det forudsætter dog, at alle klubbens medlemmer er fremmødt.


Generalforsamlingen afholdes med følgende obligatoriske punkter på dagsordenen, gerne med supplerende aktuelle punkter:

·        Valg af dirigent

·        Formandens beretning

·        Afdelingens økonomi

·        Indkomne forslag

·        Valg af afdelingsbestyrelse (kun på ordinær generalforsamling)

·        Eventuelt

 

Cykelklubbens bestyrelse udgøres p.t. af 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med valg af formand, næstformand, kasserer, webmaster samt soigneur. Alle valg gælder for 1 år ad gangen.

 

Formanden er hovedansvarlig for tilrettelæggelse af klubbens tourkalender og indkaldelse til generalforsamlinger.

 

Opgaven i forhold til, at arrangere kulturelle arrangementer udenfor cykelsæsonen - og i særlige tilfælde i cykelsæsonen - er uddelegeret til næstformanden.

 

Formanden udarbejder forud for hver generalforsamling en dagsorden, som sendes elektronisk til alle medlemmer.

Efter mødet udarbejder næstformanden et beslutningsreferat, som bekendtgøres på klubbens hjemmeside 
www.cckrank.dk


Det er webmasterens opgave, at offentliggøre alle klubbens aktiviteter på klubbens hjemmeside 
www.cckrank.dk samt at vedligeholde hjemmesiden.

 

Klubbens kasserer varetager klubbens økonomiske interesser, og er ansvarlig for at klubbens økonomi til en hver tid kan betegnes som sund.

Ligeledes er det kassererens ansvar at forelægge klubbens regnskab på den årlige generalforsamling.

Klubbens regnskab varetages, som et moderne elektronisk regnskab – uden overflødige papirudskrifter. 

Regnskabet revideres af klubbens øvrige medlemmer, såfremt der findes behov herfor.

 

Udover generalforsamlinger er der løbende arrangementer, primært cykelture i højsæsonen.

 

På cykelturene er gæster meget velkomne og de deltager gratis. Efter ca. 2 ture kan klubbens medlemmer opfordre til almindeligt medlemskab.

 

Cykelture gennemføres hvis der møder minimum 3 klubmedlemmer.

Hvis 2 af klubbens medlemmer er enige om, at cykle en planlagt tur, hvor der ikke er flere end de 2 som kan deltage, kan der dispenseres for reglen om, at mindst 3 personer skal deltage.

 

Mindst ét digitalkamera medbringes altid (kamera og/eller smartphones m. kamera). Formål: Dokumentation. 

 

Med samme formål medbringes udstyr som obligatorisk m.h.p. tourdata til hjemmesiden.

 

Med hensyn til befordringsudgifter, skal medlemmerne så vidt muligt selv sørge for rejsehjemmel.

 

Følgende arrangementer er fastsat som årlige traditioner:

·        Besøg på Bryggeri Skovlyst (sommerarrangement)

·        Besøg på Bakken

·        Julefrokost - Valgfrit sted

·        Furesø Tour

 

 

  #Senest revideret af næstformanden februar 2020

 

Til Forsiden                                                    Til Info